Kennisgeving inzake Verwerking van Persoonsgegevens


De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor uw dealer. Wij willen u hierbij informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, mede in het licht van de nieuwe Europese regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens (de zogenaamde “GDPR”). Indien u vragen heeft, kan u ons steeds contacteren ()


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

VEREENOOGHE NV, HOGE BARRIERESTRAAT 10, 8800 ROESELARE, 0450.414.946

Of

PROOT NV, NATIňNLAAN 167, 8300 KNOKKE-HEIST, 0873.502.024

(hierna de “MB Dealer”, “ons” of “wij”).


2. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw MB Dealer verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

klantenbeheer zoals: administratie van het klantenbestand, het beheer van potentiŽle, bestaande en gewezen klanten, het opstellen en overmaken van offertes, het beheer van bestellingen en contracten, inclusief verhuurovereenkomsten, het beheer van leveringen en de opvolging ervan, hulp bij registratie van voertuigen, het doorvoeren van adreswijzigingen of andere wijzigingen van uw gegevens, de facturatie van producten en diensten, boekhouding. Deze verwerkingen hebben als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met u als klant, of om op uw verzoek vůůr de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;

dienstverlening na verkoop, inclusief onderhoud en het leveren van wisselstukken. Deze verwerking heeft eveneens als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met u als klant, of om op uw verzoek vůůr de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;

direct marketing t.o.v. ons bestaande cliŽnteel en potentieel cliŽnteel op grond van ons legitiem belang als uw MB Dealer;

het naleven van verplichtingen inzake product monitoring en dienstverlening m.b.t. de garantie van de producent van uw voertuig op verkochte voertuigen en onderdelen, en het eventueel uitvoeren van terugroepacties of updates aan uw voertuig op initiatief van de producent van uw voertuig. Deze verwerking heeft als rechtsgrond het legitiem belang van ons als dealer en van de invoerder en producent van uw voertuig om ervoor te zorgen dat uw voertuig veilig en performant is en blijft en dat we aan onze garantieverplichtingen kunnen voldoen;

bestrijden van fraude en inbreuken door cliŽnteel, en het beheer van betwistingen en geschillen, met als rechtsgrond ons legitiem belang als dealer en/of het legitiem belang van de invoerder en/of producent van uw voertuig om fraude en inbreuken op te sporen en te beteugelen en om geschillen te voeren;

voor eventuele analyses in het kader van bedrijfsreorganisaties of overnames, met als rechtsgrond het legitiem belang van de MB Dealer en van de bij die transacties betrokken partijen om die transacties tot een goed einde te brengen;

de naleving van enige andere wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zouden zijn, bijvoorbeeld op fiscaal en boekhoudkundig vlak.


3. Welke categorieŽn van persoonsgegevens verwerken wij?

Uw MB Dealer verwerkt de volgende categorieŽn van persoonsgegevens:

uw persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon (inclusief GSM);

de naam, identificatie – en adresgegevens van uw bedrijf en uw functie daarin indien wij producten of diensten leveren aan uw bedrijf;

persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum) en taal;

uw voorkeuren en interesses inzake type wagen wanneer u met ons in contact bent met het oog op de aankoop van een wagen;

de geschiedenis van aan u bezorgde offertes en leveringen van wagens;

het chassisnummer van uw wagen evenals de geschiedenis van uw wagen (eerste inschrijving, onderhoudshistoriek, komend onderhoud, werkbonnen, recalls, …) en technische gegevens over uw wagen;

financiŽle gegevens zoals uw betalingen en bankrekeningnummer in het kader van de levering van producten en diensten en facturatie;

gegevens omtrent betwistingen en geschillen;

gegevens die u ons spontaan zou bezorgen, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen stelt via e-mail, of die wij ontvangen wanneer u de website van Mercedes BelgiŽ / Daimler (zie punt 4) heeft bezocht en via die website om een testrit, brochure, offerte of andere dienst of informatie heeft verzocht ;

gegevens waartoe we wettelijk verplicht zouden zijn om deze te verwerken.

Het ons verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te maken van onze diensten en/of onze producten te kunnen aankopen.


4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Enkel werknemers, medewerkers en bestuurders/zaakvoerders van de MB Dealer hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden. Daarnaast heeft ook de invoerder in BelgiŽ, Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Tollaan 68, RPR Brussel, met KBO nummer 0419.946.355 (www.mercedes-benz.be - hierna “Mercedes BelgiŽ”) en de fabrikant, Daimler AG, MercedesstraŖe 137, 70327 Stuttgart, Duitsland (www.daimler.com – hierna “Daimler”), toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de opvolging van offertes, bestellingen, leveringen, onderhoud, bijstand bij de afhandeling van de garantie wanneer u wenst beroep te doen op de garantie op uw voertuig en wisselstukken, bijstand aan de MB Dealer m.b.t. eventuele klachten en bij de dienstverlening na verkoop, of bijstand met het oog op eventuele terugroepacties. Mercedes BelgiŽ en Daimler kunnen daarvoor gebruik maken van uw persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon (inclusief GSM), het chassisnummer van uw wagen evenals de geschiedenis van uw wagen (onderhoudshistoriek, komend onderhoud, terugroepacties, …), en informatie over de dealer waarop u beroep doet voor aankopen en onderhoud. Ook personen binnen Mercedes BelgiŽ en Daimler hebben enkel toegang tot uw gegevens voor zover zij deze nodig hebben voor de aangegeven doelstellingen. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt de MB Dealer ook gebruik van het IT platform van Mercedes BelgiŽ en Daimler. Wij kunnen ook beroep doen op andere dienstverleners die namens ons uw gegevens verwerken IT verwerkers, financiŽle instellingen, verzekeraars, externe marketingbureaus, onderaannemers, … .

Tenslotte kunnen wij ook persoonsgegevens delen met derden die, in het geval van eventuele bedrijfsreorganisaties of overnames, betrokken partij zijn bij die transacties, doch louter met het oog op de evaluatie en uitvoering van die transacties, en in het algemeen aan adviseurs en advocaten in het kader van adviezen, betwistingen en geschillen.

Wij geven uw gegevens niet door aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij indien wij daardoor wettelijk verplicht zouden zijn.


5. Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de EU?

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU.


6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De MB Dealer bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor de in deze kennisgeving aangehaalde doelstellingen. Dit houdt in dat deze gegevens worden bewaard (i) voor klantenbeheer en dienst na verkoop: zo lang onze commerciŽle relatie loopt en tot ťťn jaar na het verstrijken van de toepasselijke verjaringstermijnen met het oog op eventuele betwistingen, (ii) voor het bestrijden van fraude en inbreuken en het voeren van geschillen: zo lang als de betwisting loopt, (iii) voor product monitoring en daaraan verbonden dienstverlening: zo lang als wij weten dat u eigenaar bent van een Mercedes voertuig of langer indien wettelijk vereist, (iv) voor gebruik bij bedrijfsreorganisaties en overnames: zo lang als onze commerciŽle relatie loopt, (v) voor direct marketing: voor een periode van 5 jaar na onze laatste interactie, tenzij u zich verzet tegen verdere verwerking voor dit doel en (vi) voor het naleven van andere wettelijke bepalingen: zo lang als wettelijk vereist. Wij verwijderen uw persoonsgegevens in elk geval [5] jaar na ons laatste contact, tenzij waar wij deze langer moeten bewaren omwille van een wettelijke verplichting of omwille van productveiligheid.


7. Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

De MB Dealer maakt gťťn gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 van de GDPR.


8. Welke maatregelen nemen wij voor een veilige verwerking?

De MB Dealer neemt de passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen om, in het licht van de mogelijke risico’s, een passend beveiligingsniveau te waarborgen voor het bewaren van de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens. De derden dienstverleners waar wij een beroep op doen, hebben ook de wettelijke en contractuele verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.


9. Wat zijn uw rechten onder de GDPR?

Conform de GDPR heeft u:

het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die wij over u verwerken;

het recht om ons te verzoeken om over te gaan tot beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;

het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (zgn. “recht op gegevensoverdraagbaarheid”);

het recht om, wat verwerkingen betreft die zouden zijn gebaseerd op uw toestemming, te allen tijde deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking daarvan;

het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Uw MB Dealer behoudt zich het recht om aanpassingen door te voeren aan deze privacy kennisgeving, bijvoorbeeld indien dat vereist

zou zijn in het licht van wetswijzigingen of richtlijnen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


10. Uitschrijven

Via deze link kan u zich uitschrijven.